Thử nghiệm dòng camera U1 dành cho người dùng cuối